Informatie

Over deze website, anbi, sbbi, giften doen, schenken, nalaten, testament maken

Over deze website
Op deze website vindt u alle goede doelen die gevestigd zijn in Harderwijk. De goede doelen zijn onderverdeeld in anbi en niet-anbi en op alfabetische volgorde geplaatst. Van elke organisatie is een korte beschrijving van hun unieke doelstelling weergegeven en vervolgens een verwijzing naar hun eigen website waar meer informatie te vinden is.

Wat is een ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Daarnaast is de ANBI zelf geen schenkbelasting verschuldigd. Indien een ANBI bij testament is aangewezen als erfgenaam is er geen erfbelasting verschuldigd.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur moet uit minimaal drie personen bestaan en mogen niet verwant zijn, zodat het lijkt alsof er over privévermogen wordt beschikt. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Belastingvoordelen ANBI
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken, maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u verschillende jaren achter elkaar aan hetzelfde goede doel giften wilt doen, kunt u overwegen gebruik te maken van de zogenaamde periodieke gift. Voor periodieke giften gelden geen fiscale maxima of minima; als u aan de voorwaarden voldoet, zijn de giften voor u volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 kan de periodieke gift in een notariële akte, maar ook in een overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde worden vastgelegd. Indien gewenst kunt u bij uw periodieke gift vastleggen dat de gift eindigt op het moment dat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.

Culturele ANBI
Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI)
Ten slotte attenderen wij u erop dat er naast ANBI’s ook zogenaamde sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) bestaan. Een SBBI dient een particulier belang, maar behartigt tegelijkertijd ook een sociaal belang. Voorbeelden van SBBI’s zijn sportclubs, scoutingverenigingen en dorpshuizen. SBBI’s zijn net als ANBI’s in beginsel vrijgesteld van de heffing van schenk- en erfbelasting. Schenkingen aan SBBI’s zijn echter in beginsel niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI (die zijn opgericht uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI) zijn daarentegen onder voorwaarden wel aftrekbaar.

Nalaten en het nut van een testament
Het is voor ieder mens één van de moeilijkste onderwerpen: het eigen overlijden. Toch is het ook voor u heel belangrijk om er af en toe bij stil te staan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw vermogen (goederen en geld) die u achterlaat? Komt het wel terecht bij de mensen of de doelen die u in gedachten heeft? Om dit soort zorgen weg te nemen is het verstandig om een testament te laten opstellen. U weet dan zeker dat uw nalatenschap op de juiste plek terechtkomt. Als u geen testament heeft, dan kan het zomaar gebeuren dat uw nalatenschap in zijn geheel terecht komt bij familieleden waar u geen contact mee heeft. Bovendien is er met een testament een andere verdeling aan te brengen dan waar de wettelijke erfgenamen recht op zouden hebben. Ook kunt u in een testament een legaat opnemen waarbij u ervoor kiest om een bedrag of bepaalde goederen na te laten aan een persoon of organisatie.

Fonds op naam of stichting bij testament
Bij steeds meer goede doelen kan een Fonds op Naam worden opgericht. Dit kan bij leven maar ook via een testament. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, ook genoemd het ‘hoofdfonds’, met een gerichte opdracht. De schenker bepaalt zelf de naam van het fonds (vaak de eigen naam of de naam van een dierbare) en de aan het ‘hoofdfonds’ gerelateerde doelstelling (bijvoorbeeld een bepaald onderzoek). De schenker kan ook zelf bepalen hoeveel geld het fonds uitgeeft. Het doel van het Fonds op Naam moet over het algemeen wel passen binnen de doelstelling van het ‘hoofdfonds’. Het ‘hoofdfonds’ zorgt ervoor dat het geld in het Fonds van Naam besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert een Fonds op Naam van de kennis en ervaring die bij het ‘hoofdfonds’ aanwezig zijn, zonder belast te zijn met organisatorische en administratieve kwesties. De meeste goede doelen hanteren een minimumbeginvermogen. Een Fonds op Naam biedt (vermogende) particulieren, maar ook bedrijven de mogelijkheid op deze persoonlijke wijze het werk van een goed doel structureel te ondersteunen.

Tot slot is er ook nog de mogelijk om bij testament een stichting op te richten die na het overlijden ontstaat en volgens de doelstelling die daarbij is opgenomen het vermogen uit uw nalatenschap gaat beheren.